شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج

freand

+ [تلگرام] .
3-.
98/12/19
اوهوم...بي حس نسبت به خيلي چيزا
ساعت دماسنج
freand
رتبه 0
0 برگزیده
422 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top