شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال

freand

+ من ميترسم...ازمتاهل شدن...اززندگي مشترک ازاينکه مثل خيلي از زنهاي ديگرپشيمان شوم...ازاينکه نه راه پس داشته باشم،نه راه پيش ازسردي همسرم‌،ازبي محبتي اش ازاينکه تمام جواني وزيباييم رابه پايش بريزم امابازهم مراقبول نداشته باشد...ازاينکه نازوعشوه يک #هرزه دلش رابلرزاند من ميترسم... ازخيانت،ازرمزگوشي همسرم که تندتندعوض شود,ازدعواميترسم...از دادوفرياد...ازردکبودي زيرچشمم ازداغي سيلي همسرم روي صورتم.‌‌..
freand
99/4/17
freand
راستش.... از خانه ايي تاريک و سوت و کور از اينکه هيچ وقت همه کنار هم نباشيم.... از اتاق هاي جداجدا....از تنهايي ميترسم...براي بچه هايم بچه هايي که از خانه فراري اند... بچه هايي که بايد تاوان ازدواج اشتباه من با پدرشان را پس دهند... بچه هايي که حسرت زندگي دوروبري هايشان را ميخورند من ميترسم.... از همبستر شدن با مردي که تنها سهمم از او... نامش در شناسنامه ام است...
freand
من ميترسم.... که خودم هم سال هابعد بشوم درس عبرت يک نفر ديگر ميترسم... دردي جديد به درد هاي مادرم اضافه کنم راستش..‌. ميترسم...روزي با خودم بگويم کاش همسر فلاني بودم... و من بيزارم از اين اي کاش ها..... من فقط ميترسم... ميترسم از سوختن و ساختن..... ميترسم.... و کاري هم از من ساخته نيست.‌. خواهشا.... کمتر ترسناک باشيد..
درب کنسرو بازکن برقی
گروه Friend
vertical_align_top