شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال

freand

+ خانمي که به شوهرش شک داشت، نصف شب بيدار شد. گوشي شوهرش رو برداشت و اسامي مخاطبينش را چک کرد؛ در ميان اسامي مخاطبين به اين اسامي بر خورد: 1) دارنده آغوش نرم 2) دارنده اشک لطيف 3) سلطان روياهام شديدا از اين موضوع عصباني شد؛ به شماره اول زنگ زد، مادر شوهرش جواب داد به شماره دوم زنگ زد، خواهر شوهرش جواب داد به شماره سوم زنگ زد، گوشي خودش زنگ خورد از خدا طلب مغفرت کرد تا از گناهش بگذرد... 97
freand
97/8/8
freand
چون به شوهرش شک کرده بود؛ تصميم گرفت براي جبران، حقوق اين ماه خود رو به شوهرش هديه کند مادرشوهر که موضوع رو شنيد، يکي از النگوهاشو به پسرش هديه کرد خواهرشوهر هم با شنيدن خبر انگشتر خودشو به برادرش هديه داد...
freand
شوهر هم هر سه هديه رو گرفت و آنها رو به پول تبديل کرد؛ و براي دوست دخترش که در مخاطبين تلفن "رضا جوشکار" ثبت شده بود، هديه اي مناسب و در خور شان خريد...
تسبیح دیجیتال
گروه Friend
vertical_align_top