شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر

freand

+ به يک زن نگو: تو که خانه بودي چه کار کردي؟ خستگيت واسه چيه؟ بايد دقيق تر نگاه کني ريز بين باشي او هيچ کاري هم نکرده باشد اميدت را در آن خانه زنده نگه داشته است.
mp3 player شوکر
گروه Friend
vertical_align_top